Måla och montera i 21 km konst

Leta ytor till konstverken

Det första som händer i processen är att en yta måste lokaliseras för det tilltänkta konstverket. Ytorna måste ligga i eller i anslutning till vårt 21 km långa konststråk som löper mellan Angered och Röda Sten, du kan se kartan över sträckningen här.
När vi letar efter ytor finns det flera viktiga aspekter att ta hänsyn till.

– konstverket och dess färger ska passa byggnaden som ytan befinner sig på
– ytan måste vara lämplig att måla eller montera på
– ytan ska gärna vara fri från fönster, gamla kablar, krokar mm
– konstverkets budskap måste vara lämpligt för både fastigheten och området
– vilket vädersträck ytan befinner sig i förhållande till färgerna i konstverket

En yta behöver nödvändigtvis inte stämma in på samtliga ovannämnda önskemål men ju fler vi kan pricka desto lättare blir monteringen av konstverket och desto bättre resultat.

Kontakta fastighetsägare

När väl ytan är hittad till konstverket måste en första kontakt med fastighetsägaren och eventuellt fastighetsägarnas hyresgäster skapas. Detta brukar vanligtvis ske genom att projektet träffar berörda personer för att berätta om projektets grundpelare; dvs att konsten målas upp inför Göteborgs 400-årsjubileum och sätter samtidigt arbetslösa ungdomar i arbete inom måleribranschen.

Fastighetsägaren måste alltid ge sitt godkännande att upplåta ytan till förmån för projektet och projektets deltagare.

Bygglov och andra tillstånd

När fastighetsägaren har gett projektet tillåtelse att måla eller montera upp ett konstverk på fastigheten behöver en anmälan skickas in till Stadsbyggnadskontoret. Enligt stadsbyggnadskontorets egna dokument behövs i regel inte ett bygglov vid en fasadmålning men däremot ett startbesked för anmälningspliktig åtgärd. Beroende på om huset är q-märkt eller inte kan även ett antikvariskt utlåtande behövas.

Samtliga av dessa tillstånd och handlingar kommer att sökas och hanteras av projektet.

Detaljplanering

Säkerhet
När alla tillstånd är genomarbetade startar detaljplaneringen. Detaljplaneringen består av allt praktiskt som behöver finnas på plats när målningen utförs eller monteras upp. Till en början sker en riskbedömning och då utgår vi ifrån att framkomligheten vid ytan i förhållande till bil- och cykelvägar, fotgängare, blåljusfordon mm ska fungera. Vid behov av trafikavstängningplan och arbetsmiljöplan tar projektet fram en sådan. Beroende på vilken del av ytan som ska målas kan en ställning eller kran komma att behövas. Vid sådana tillfällen används alltid certifierade ställningsmontörer.

 

Färg och verktyg
Den färg och redskap som behövs för att måla upp konstverket beställs och bekostas av projektet. För att säkerställa kvalitén på målningen sker alltid en tvätt och grundmålning av ytan. Detta gör att färgen och därmed konstverket kommer hålla betydligt längre.

 

Muralmålning eller vepa
En muralmålning är en målning som är direkt uppmålad på en yta medan en vepa är en kraftig och tålig duk som istället kan monteras upp på en yta. Beroende på ytans storlek, läge och vad ytan betår av (tegel, träpanel, korrigerad plåt mm) innebär det att målningen kan utformas på olika sätt. För detta finns ingen generell regel utan det är ett beslut som måste fattas för varje enskild yta.

 

Kvalitén på konstverket
Konstverket är alltid framtaget av en konstnär medan uppmålandet av konstverket i regel sker av arbetslösa ungdomar, med syftet att de ska få arbete som byggnadsmålare. När ungdomarna målar upp konstverket handleds de alltid av en måleriinstruktör eller konstnär. Detta för att säkerställa kvalitén på målningen och för det upplevda resultatet. Aktivitetsstöd till deltagarna och ersättning till konstnären bekostas genom projektet.

´

Viktigt att informera 
För att projektet och arbetet med målningarna ska gå så smidigt som möjligt ser vi gärna att arbetet kring målningarna projektleds i dialog med fastighetsägaren alternativt berörd person som står bakom beslutet. När hantverkare, färg och eventuella ställningar befinner sig vid fastigheten kan den interna kommunikationen vara viktig för att upplevelsen av konstverkets montering ska bli så bra som möjligt.

Praktiska hjälpmedel
Arbetet med målningar underlättas och förbättras väsentligt om det i fastigheten finns tillgång till rinnande vatten, fika/lunchrum, toalett med mera. Vår unga deltagare introduceras till branschen och hur det är att arbeta ute på fältet och där är deras arbetsmiljö ett viktigt inslag i utbildningen.

Lediga lokaler
För att kunna måla upp ett konstverk på en vepa behövs i regel en större lokal för att få plats med hela duken (som ofta är över 5 meter hög och bred). Har eller vet du om någon lokal som är tillgänglig under 4 – 8 veckor, hör gärna av dig till oss!

Tajma planerade renoveringar
Fastigheter har till följd av slitage och väder ett naturligt behov av renoveringar. Om det är så att din fastighet har en renovering på gång kan det vara mycket ekonomiskt och praktiskt fördelaktigt att utföra målning eller montering under samma tidsperiod. Kontakta oss då gärna!

För mer information, kontakta oss!

´