Sätt färg på Göteborgs etiska regler och uppförandekod

 

Därför behöver vi en uppförandekod

Sätt färg på Göteborgs uppförandekod är en vägledning som har utformats för att hjälpa alla anställda, ungdomar och deltagare att integrera våra värderingar och för att visa på hur vi förväntas uppträda i det dagliga arbetet. I uppförandekoden ges riktlinjer för hur vi som anställda inom organisationen ska uppföra oss när vi interagerar med varandra, våra kunder, de samhällen där vi verkar och andra intressenter. Uppförandekoden finns som stöd när vi står inför ett etiskt dilemma och här finns även information om vem vi ska kontakta om vi har frågor eller stöter på problem.

 

Grunden för uppförandekoden

Vår uppförandekod grundar sig på våra värderingar, som utgörs av ett antal övertygelser som styr våra handlingar. Genom våra värderingar förbinder vi oss att agera på en hög etisk nivå, och att driva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Allt vi gör ska spegla våra värderingar.

  • Värna om livet
  • Agera etiskt och öppet 
  • Blir bättre tillsammans
  • Vid deltagarnas sida

Värna om livet

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi arbetar säkert, regelrätt eller inte alls. Vi går aldrig förbi om vi ser någon agera riskfyllt. Vi främjar hälsa och välbefinnande. Vi tar initiativ till gröna lösningar och strävar efter minimal miljöpåverkan. Vi tar ansvar gentemot kommande generationer.

 

Agera etiskt och öppet

Vi gör affärer med en hög nivå av integritet och transparens. Vi lever i enlighet med vår uppförandekod och accepterar inga genvägar. Vi är måna om ett arbetsklimat där alla får komma till tals.

 

Bli bättre – tillsammans

Vi strävar efter att ha hela tiden bli bättre på det vi gör. Vi är en lärande organisation och delar gärna med oss av vår kunskap. Vi bygger ett Sätt färg på-team tillsammans med anställda, deltagare, partners och de samhällen där vi verkar. Vi drar nytta av mångfald för att leverera bästa tänkbara lösning. Vi främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra.

 

Vid deltagarnas sida

Vi hjälper våra deltagare att nå framgång. Vi strävar efter att förstå behoven hos våra deltagare. Vi finns här för att hjälpa deltagarnas visioner till verklighet.

Till stöd för vår Uppförandekod finns det mer detaljerade policys som slår fast de principer och förväntningar som beskrivs här. Dessa policys finns inom alla avdelningar internationellt och i vissa fall omfattar de striktare riktlinjer än de som nämns i denna Uppförandekod. För att göra det enklare för dig att identifiera de aktuella policyerna och styrdokumenten som gäller för hela Sätt färg på, listar vi dem under rubriken ”För ytterligare information” i slutet av varje avsnitt.

 

Globala åtaganden

Vår Uppförandekod är också influerad av de åtaganden Sätt färg på har gjort i överenskommelse med externa parter och som ständigt utvecklas. Vi förhåller oss till Förenta Nationernas (FN:s) Global Compact, och vi ställer oss bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetssätt, miljö och anti-korruption. Dessutom stöder vi alla människors rättigheter som beskrivs i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och i de konventioner som har antagits av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

Källa: FN:s Global Impact
Källa: ILO

 

Särskilt arbetar vi aktivt med:

 Ingen fattigdom

Vi satsar på ungdomar från socioekonomiska utsatta områden och ger dem tillgång till en bransch med goda framtidsutsikter.

 

 

 

Hälsa och välbefinnande 

Vi fokuserar på individen och ger hen de förutsättningar som behövs för att gå från hopplöshet till meningsfullhet.

 

 

 

God utbildning för alla

Vi fokuserar på ungdomar som står långt från arbetsmarknaden, invandrare och personer med utländskt härkomst som är särskild utsatta på arbetsmarknaden.

 

 

 

Jämställdhet

Få bort all form av diskriminering av flickor och kvinnor överallt. Måleribranschen är en mansdominerad bransch och detta är något vi verkligen försöker påverka. Genom att arbeta aktivt med påverkansarbete och engagemang når vi tillsammans våra jämställdhetsmål.

 

 

 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi skapar sysselsättning för ungdomar långt från arbetsmarknaden och säkerställer anständiga arbetsvillkor hos samarbetspartners.

 

 

 

Genomförande och globalt partnerskap

I ett nära samarbete med våra samarbetspartners arbetar vi aktivt för att sammanlänka staden, arbetslösa ungdomar och företag. På så sätt skapar vi tillsammans en ökad integration.

 

 

 

Vilka omfattas av Uppförandekoden?

Alla medarbetare på Sätt färg på – oavsett position eller roll – måste följa principerna och kraven i denna Uppförandekod. Det gäller även deltidsanställda och anställda med olika typer av tidsbegränsade avtal. Vi tillskriver vår Uppförandekod högsta prioritet. Om du skulle bryta mot vår Uppförandekod eller andra relevanta riktlinjer blir du föremål för disciplinära åtgärder som kan innebära, men inte är begränsade till avslutande av anställning.

 

Externa parter

Denna Uppförandekod sträcker sig även utanför Sätt färg på eftersom personer och företag utanför verksamheten också är en viktig del av vårt arbete. Leverantörer, underentreprenörer, konsulter, agenter, partners och andra mellanmän måste följa relevanta delar av vår Uppförandekod under sitt samarbete med oss.

 

Följa gällande lagar

Vi följer alla rättsliga regelverk som gäller för våra verksamheter. Vi tillämpar dessutom vår Uppförandekod även när våra interna regler – exempelvis om lägsta anställningsålder – är strängare än de legala kraven. Seder eller lokala traditioner får aldrig företräde framför legala krav. Om du upptäcker att vår Uppförandekod går emot tillämpliga legala krav måste du informera din ansvarig chef.

 

Rapportera misstanke om etiska övertramp

Sätt färg på’s åtagande att skapa affärer med en hög grad av integritet och transparens kräver en företagskultur där alla känner att de kan rapportera fall där vår Uppförandekod inte följs, däribland misstanke om olagligt eller oetiskt uppförande (som med en samlingsbeteckning kallas för etiska övertramp). Du är skyldig att rapportera etiska övertramp, som du känner till eller misstänker, till din chef eller din chefs överordnade. Om du inte känner dig bekväm med det kan du vända dig till din närmsta kollega. Alla misstankar om etiska övertramp eller andra oegentligheter som du rapporterar kommer att utredas direkt och lämpliga åtgärder kommer att vidtas.

Sätt färg på tolererar ingen form av repressalier mot en medarbetare som i god tro har rapporterat ett fall av misstänkt etiskt övertramp. ”God tro” betyder att det du rapporterar är sant, såvitt du vet, och att du rapporterar allt du vet. Alla medarbetare som gör sig skyldig till vedergällning kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder. Om du anser att du har blivit utsatt för vedergällning ska du rapportera även det som ett misstänkt fall av etiskt övertramp.

Vägledning vid beslutsfattande

Om du står inför ett etiskt dilemma och är osäker på hur du ska gå vidare kan du använda dig av punktlistan nedan som vägledning för att avgöra vad som är det bästa tillvägagångssättet.

  1. Är det lagligt?
  2. Är det acceptabelt med våra värderingar, principer och rutiner samt i enlighet med vår Uppförandekod?
  3. Skulle jag känn mig bekväm med att förklara mina handlingar för en kollega, min chef eller min familj?
  4. Skulle jag kunna försvara mina handlingar om de offentliggjordes på tidningarnas förstasidor eller i ett inlägg på sociala medier?

Nej! = Stopp! Gör det inte. Handlingen kan få allvarliga konsekvenser.

Vet inte! = Be någon om hjälp och vägledning först.

Ja! = Du kan gå vidare med beslutet.